Shimizu Kazuto, Hikashu, Tonic, March 7, 2007

other artists: Mita Freeman Makigami Koichi Sato Masaharu Sakaide Masami