Sakaide Masami, Hikashu, Tonic, March 7, 2007

other artists: Mita Freeman Shimizu Kazuto Makigami Koichi Sato Masaharu