Mita Freeman, Hikashu, Tonic, March 7, 2007

other artists: Shimizu Kazuto Makigami Koichi Sato Masaharu Sakaide Masami