Hikashu, Tonic, March 7, 2007

artists: Mita Freeman Shimizu Kazuto Makigami Koichi Sato Masaharu Sakaide Masami