Thomas Scandura, Drum Trio, The Stone, November 9, 2012

other artists: Keith Abrams Mike Pride