Keith Abrams, Drum Trio, The Stone, November 9, 2012

other artists: Mike Pride Thomas Scandura