Mike Pride, Drum Trio, The Stone, November 9, 2012

other artists: Keith Abrams Thomas Scandura