James Ilgenfritz, Portable Orchestra, The Stone, December 29, 2005

other artists: Jeremiah Cymerman Sawako Kato Tim Keiper Otomo Yoshihide