Yoshiko Chuma & Jason Kao Hwang, Clemente Soto Velez, November 19, 2019

artists: Yoshiko Chuma Jason Kao Hwang