Jason Kao Hwang, Yoshiko Chuma & Jason Kao Hwang, Clemente Soto Velez, November 19, 2019

other artists: Yoshiko Chuma