Watts-Guy-Strid, Alchemia, Krakow, November 17, 2010

artists: Barry Guy Raymond Strid Trevor Watts