Raymond Strid, Watts-Guy-Strid, Alchemia, Krakow, November 17, 2010

other artists: Barry Guy Trevor Watts