Violeta Garcia, Tamio Shiraishi, Weasel Walter, Muchmore's, September 4, 2019

artists: Violeta Garcia Tamio Shiraishi Weasel Walter