Takashi Itani, Natsuki Tamura, Todd Nicholson, Takashi Itani, Downtown Music Gallery, November 19, 2015

other artists: Todd Nicholson Natsuki Tamura