Natsuki Tamura, Todd Nicholson, Takashi Itani, Downtown Music Gallery, November 19, 2015

artists: Takashi Itani Todd Nicholson Natsuki Tamura