Sato Masaharu, Hikashu with Tomoe Shinohara & Steve Eto, Japan Society, May 13, 2011

other artists: Steve Eto Mita Freeman Shimizu Kazuto Makigami Koichi Sakaide Masami Tomoe Shinohara