Mita Freeman, Hikashu with Tomoe Shinohara & Steve Eto, Japan Society, May 13, 2011

other artists: Steve Eto Shimizu Kazuto Makigami Koichi Sato Masaharu Sakaide Masami Tomoe Shinohara