Sakaide Masami, Hikashu does Koroshi No Blues, The Stone, October 29, 2014

other artists: Mita Freeman Shimizu Kazuto Makigami Koichi Sato Masaharu