Mita Freeman, Hikashu does Koroshi No Blues, The Stone, October 29, 2014

other artists: Shimizu Kazuto Makigami Koichi Sato Masaharu Sakaide Masami