Otomo Yoshihide, Otomo Yoshihide Solo, 49 Shade, December 10, 2017