Otomo Yoshihide Solo, 49 Shade, December 10, 2017

artists: Otomo Yoshihide