Lubomyr Melnyk, Lubomyr Melnyk Solo, Knockdown Center, May 16, 2014