Lubomyr Melnyk Solo, Knockdown Center, May 16, 2014

artists: Lubomyr Melnyk