Gozo Yoshimasu, Gozo Yoshimasu & Otomo Yoshihide with Aki Onda, Abrons Arts Center, September 27, 2012

other artists: Aki Onda Otomo Yoshihide