Gozo Yoshimasu & Otomo Yoshihide with Aki Onda, Abrons Arts Center, September 27, 2012

artists: Aki Onda Otomo Yoshihide Gozo Yoshimasu