Frank Gratkowski, Altered States & Frank Gratkowski, Schl8hof, Wels, November 10, 2019

other artists: Nasuno Mitsuru Kazuhisa Uchihashi Yasuhiro Yoshigaki