Yoshiko Ohara Solo, Knockdown Center, May 16, 2014

artists: Yoshiko Ohara