Thomas Helton, Thomas Helton & Damon Smith, 65 Fen, October 24, 2016

other artists: Damon Smith