Thomas Fehlmann, Thomas Fehlmann Solo, Tonic, April 24, 2003