Shipp-Carter, Tonic, March 24, 2001

artists: Daniel Carter Matthew Shipp