Sarah Gail Brand & Mark Sanders, Smeltehytta, Kongsberg, July 7, 2017

artists: Sarah Gail Brand Mark Sanders