Otomo Yoshihide, Yasunao Tone, Otomo Yoshihide, Sachiko M, The Stone, April 17, 2015

other artists: Sachiko M Yasunao Tone