Otomo Yoshihide, Otomo Yoshihide Solo, The Stone, April 19, 2015