Otomo Yoshihide, Nels Cline & Otomo Yoshihide, The Stone, April 15, 2015

other artists: Nels Cline