Otomo Yoshihide, Yuko Mohri, Yan Jun, Sachiko M, The Stone, April 17, 2015

artists: Yan Jun Sachiko M Yuko Mohri Otomo Yoshihide