Moppa Elliott, Moppa Elliott Solo, ShapeShifter Lab, February 16, 2016