Min Xiao-Fen & Satoshi Takeishi, Brooklyn Conservatory of Music, February 4, 2017

artists: Satoshi Takeishi Min Xiao-Fen