Kazuhisa Uchihashi, Shelley Hirsch, Richard Scott, Roger Turner, Schl8hof, Wels, November 10, 2019

other artists: Richard Scott Roger Turner