Kai Burns, Joyce, Downtown Music Gallery, May 23, 2023

other artists: Evan Haskin Noah Mark Yifei Zhou