Ivo Perelman & Matthew Shipp, (le) poisson rouge, May 7, 2017

artists: Ivo Perelman Matthew Shipp