Internet, The Cobra Club, November 27, 2017

artists: Hiroko Seishin Yoshitoki Seishin