Hikashu, The Stone, December 9, 2005

artists: Mita Freeman Makigami Koichi Sato Masaharu Sakaide Masami