Gozo Yoshimasu Tamio Shiraishi Cammisa Buerhaus Trio with Aki Onda, Abrons Arts Center, September 28, 2012

artists: Cammisa Forrest Buerhaus Aki Onda Tamio Shiraishi Gozo Yoshimasu