Giacomo Merega, Andrew Smiley, Raf Vertessen, Downtown Music Gallery, April 4, 2023

artists: Giacomo Merega Andrew Smiley Raf Vertessen