Fredy Studer, Mesinai-Studer, Tonic, March 26, 2003

other artists: Raz Mesinai