David Smith, Ben Stapp & The Zozimos, Roulette, November 13, 2014

other artists: Dustin Carlson Vasko Dukovski Oran Etkin Chris Johnson Tomas Kruz Chris McIntyre Shoko Nagai Jerry Perez Kristin Slipp Ben Stapp Satoshi Takeishi Kenny Warren Justin Wood