David Grubbs & Otomo Yoshihide, The Stone, April 15, 2015

artists: David Grubbs Otomo Yoshihide