Clayton Thomas, Clayton Thomas & Chris Corsano, Radialsystem V, Berlin, August 9, 2013

other artists: Chris Corsano