Christine Odlund, Christine Odlund, Clemente Soto Velez, November 30, 2012