Chris Pitsiokos, Chris Pitsiokos Quartet, JACK, February 21, 2016

other artists: Henry Fraser Jason Nazary Andrew Smiley